Friday, August 12, 2011

Lotsa sauceHello there Mr. Tomato Dude.


22 comments:

Cindy Lou said...

Lucky!! Would love to make sauce like that.

Jackie said...

There is just nothing like fresh summer tomatoes! Mmmm, mmmmm, good!

gardenpat said...

I've always just canned diced tomatoes or salsa. But I have a Vittorio strainer (that I use for applesauce)!! After straining and while heating the sauce to thicken it (I assume), do you add anything to the tomato mixture?

I ask because I just finished canning 36 jars of salsa and noticed a lot more tomatoes ready to be picked!

Jennifer @ Ellison Lane Quilts said...

Oh my goodness that looks delish!

textilefiend said...

What is that amazing piece of equipment called??

Andrea R said...

i have one of those tomato strainers too. Would not give it up for anything.

Jessica Christensen said...

I admit it. I have tomato envy.

Kim said...

Ohhhhhhh I bet that smells so wonderful. What else do you add to make your sauce?
What time should we come for dinner?

Happy Canning

Teresa said...

OOOhhhh that contraption looks fun! Your organic garden makes me happy to see!

JusticeBlog said...

You MUST share what that contraption thing is called...it looks like something that I cannot live without!

Leslie said...

that looks like the most amazing contraption!!! it looks super fun to use too

DebbyMc said...

I.Want.One!

LeeAnn said...

That is what I am doing this weekend (and last weekend and the weekend after this one!) Getting a food mill changed my life. You may already know this, but I figured I would pass it along since it saves so much time... if you are making sauce, run everything through the mill but put the pulp in a large container preferably with a spout at the bottom (I use a water cooler) and let the pulp sit overnight on the counter by the sink. In the morning the solids will have separated rising to the top and liquid to the bottom. Open your spout and let it drain out. You'll be left with a thick tomato pulp without all the heat and electricity used to simmer it all down. I still simmer it on the stove to kill any possibility of bacteria, then can. Amazing!

Mama Said Sew said...

So far, I've put up 7 quarts of sauce and 13 quarts of diced. Still waiting for my peppers so I can make salsa! :)

VeeV said...

ditto, on the question(S) for what the machine is called that you're using for your tomatoes...

do tell..
xo
eva

Anonymous said...

Lek skutkuje [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] redukcja przyswajania podwaliny tluszczowych z wykorzystaniem ludzki forma ¿ycia. To absolutnie nieznany lekarstwo gwoli panny, które pragn¹ odchudziæ siê natomiast przejœæ na wy¿szy kierunek posi³ków. Œrodek ów folguje podnieœæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z u¿yciem [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety a æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk tamten zakupisz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do dzia³aj¹cej online taniej apteki internetowej po specyfiki zaœ po dane o lekach. Kupki przeto alli Promujemy te¿ dobr¹ wyp³atê specyfików a w rzeczy samej majêtnoœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ spoœród siedmiu najbardziej wyj¹tkowych tudzie¿ pierwszorzêdnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie uzysków farmacetycznych.Musimy przedstawiæ chwilowo trójka rodzaje prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w procedura bezusterkowy natomiast wyrzuca [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] ekstrakty w przeci¹gu zaledwie jakiegoœ dnia od momentu zredagowania twojego zamówienia. Dopiero co spoœród owego wygrywa rozrywkowe [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] noty pacjentów. Na chudy brzuszekJest masa suplementów diety na schudniêcie. A¿ do wa¿kich przywieraj¹ te obejmuj¹ce w zestawie l-karnitynê, jednakowo¿ rzeczwiœcie stwierdzonym natomiast tudzie¿ udowodnionym przedsiêwziêciem prawdopodobnie zaakceptowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê wprawdzie tudzie¿ praktyka fizyczne w szerokim stopniu rozstrzygaj¹ o dobrym spêdzeniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] estymy.Na menopauzêMenopauza istnieje czasem, kiedy krwawienie koñczy, zaœ jajniki kategorycznie zaprzestaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê rzutkie s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy natomiast nie oznacza gwoli paszczy pieknej zguby i trzeba z ni¹ siê zmierzyæ.

alice said...

Love tomato dude!!! What brand is your peeler/strainer gadget? Looks like it works really well.
Yummy!

Birgit said...

I just wanted to write that it's a wonder that no one commented on tomato dude, but then Alice did. Hah! :)

Gosh, I would love to be able to come over for a visit now and eat some of that delicious sauce. Which reminds me -- have you ever watched CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS?

Hugs,
Birgit

PS: Gosh, the spam gremlins have attacked your blog... I have heard some bad things about them lately.

Marbles in a Mason Jar said...

tomato envy! These look great...our tomatoes just haven't been the best producers this year. Weather's been a tad erratic (waaaay too hot, now it's cool and rainy).

I'll be thinking of you when we get to canning! Especially that tomato dude....hahahahaha

**nicke... said...

mmmmmmm.... spaghtetti. i have some fresh basil in my herb garden...

Corinnea said...

Yum! What lovey sauce! Tomato dude is scary.
I wish this had not been such a bad year for tomatoes here....

susan said...

what a kool gadget, what is it? Mark makes his stewed tomatoes from the garden every year, gives us enough for the whole year. this sure would make his job easier and faster.
kool sunset photos.
great letter from red cross.
hope all is well with you and yours.